یک نمونه کلاس کامل در جاوا

نمونه کلاسی که از به غیر از ویژگی های وراثت در جاوا از تمامی قابلیت های شی گرایی استاندارد جاوا استفاده کند.
– دو فیلد، متغیر عددی و متغیر رشته ای
– سازنده ی کامل و پیش‌فرض و کپی
– متدهای set و get برای هر دو فیلد برای حفظ قوانین کپسول سازی و چک کردن ‌مقادیر مجاز برای ذخیره کردن در دو فیلد
– متد clone برای برگرداندن یک کپی از شی جاری
– متد equals برای مقایسه کردن شی جاری با یک شی هم‌نوع دیگر
– متد toString برای چاپ کردن مقادیر تمام فیلدها
در نهایت هم یک کلاس Demo برای آزمایش تمام قابلیت های کلاس وجود دارد.

//FullClass
//Java Programming
//By: Marjan
//Website: Samiantec.ir
//Proudly Powered By Samiantec - Sina Moradi

class FullClass {
	
	//Define variable[s] of class
	private int x;
	private String s;

	public FullClass(int x, String s) { //Full Constructor 
		//Intialize variable[s] of new class with arguments
		//We must indirect set variables because of variable domains.
		//So we use set methods.
		setX(x);
		setS(s);
	}

	public FullClass() { //Default Constructor
		//Intialize variable[s] of new class
		x = 121;
		s = "www.Samiantec.ir";
	}

	public FullClass(FullClass other) {//Copy Constructor
		if (other == null) {
			System.out.println("The object was null.");
			System.exit(0);
		}
		x = other.x; //Copy x of other object in x of this object
		s = other.s; //Copy s of other object in s of this object
	}

	public int getX() { //Indirect get x
		return x;
	}

	public void setX(int x) { //Indirect set x
		if (x == 0) { //Sample condition for x [Domain of x]
			System.out.println("New x value is invalid.\nx can't be negative.");
			System.exit(0);
		}
		this.x = x;
	}

	public String getS() { //Indirect get s
		return s;
	}

	public void setS(String s) { //Indirect set s
		if (s == "") { //Sample condition for s [Domain of s]
			System.out.println("New s value is invalid.\ns can't be null string");
			System.exit(0);
		}
		this.s = s;
	}

	public Object clone() { //clone Method
		FullClass temp = new FullClass(this);
		return temp;
	}

	public boolean equals(FullClass other) { //Compare Method (equals Method)
		if (other == null)
			return false;
		if (x == other.x && s == other.s)
			return true;
		return false;
	}

	public String toString() { //toString Method
		String temp = "x=" + x + " ; s=" + s;
		return temp;
	}
	
}
//FullClass Demo
//Java Programming
//By: Marjan
//Website: Samiantec.ir
//Proudly Powered By Samiantec - Sina Moradi

public class Demo { //Demo Class

	public static void main(String[] args) {
		FullClass cDefault=new FullClass();
		System.out.println("Default: " + cDefault);
		
		FullClass cFull=new FullClass(2015,"Sam");
		System.out.println("Full : " + cFull);
		
		System.out.println("Compare Default and Full: "+cDefault.equals(cFull));
		
		FullClass cCopy=new FullClass(cFull);
		System.out.println("Copy : " + cCopy);
		
		FullClass cCloned=(FullClass)cFull.clone();
		System.out.println("Clone: " + cCloned);
		
		System.out.println("Compare Copied and Cloned: "+cCopy.equals(cCloned));
		
		cCloned.setS("NewS");
		System.out.println("toString: " + cCloned);
	}
	
}

2 thoughts on “یک نمونه کلاس کامل در جاوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :