یک نمونه کلاس کامل در جاوا

نمونه کلاسی که از به غیر از ویژگی های وراثت در جاوا از تمامی قابلیت های شی گرایی استاندارد جاوا استفاده کند.
– دو فیلد، متغیر عددی و متغیر رشته ای
– سازنده ی کامل و پیش‌فرض و کپی
– متدهای set و get برای هر دو فیلد برای حفظ قوانین کپسول سازی و چک کردن ‌مقادیر مجاز برای ذخیره کردن در دو فیلد
– متد clone برای برگرداندن یک کپی از شی جاری
– متد equals برای مقایسه کردن شی جاری با یک شی هم‌نوع دیگر
– متد toString برای چاپ کردن مقادیر تمام فیلدها
در نهایت هم یک کلاس Demo برای آزمایش تمام قابلیت های کلاس وجود دارد.

(بیشتر…)