پاک کردن حروف صدادار و چاپ آن در سی

برنامه ای بنویسید که یک رشته ای را از ورودی دریافت نموده و حروف صدادار آن را حذف و حاصل را در رشته جدیدی قرار دهد و در نهایت در صورتی که کاراکتر ابتدا و انتهای رشته حاصل یکسان بود آن را نمایش دهد در غیر این صورت عبارت No Result را نمایش دهد. ( حروف صدادار a,o,i,e,u می باشند.)
مثال: اگر رشته ورودی computer باشد، رشته نتیجه cmptr بوده و چون کاراکتر اول و آخر یکسان نیست پیام No result را نمایش دهد. حال فرض کنید ورودی millennium باشد، رشته نتیجه mllnnm بوده و چون کاراکتر اول و آخر آن یکسان است لذا عبارت mllnnm در خروجی نمایش می یابد.

/* remove a,e,i,o,u
print new string if first char=last char */
// C Programming
// By: Sina Moradi
// Published by: Marjan
// Website: Samiantec.ir

#include
#include

int main() {
  char a[20], b[20];
  int i, j = 0;
  scanf("%s", &a);
  for (i = 0; i < 20, a[i] != '\0'; i++) {
  if (a[i] != 'a' && a[i] != 'e' && a[i] != 'i' && a[i] != 'o' && a[i] != 'u')
			b[j++] = a[i];
  }
  b[j] = '\0';
  if (b[0] == b[j - 1])
    printf("%s", b);
  else
    printf("No Result");
  getch();
  return 0;
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :