جمع سری ساده در سی پلاس پلاس

برنامه ای در سی پلاس پلاس که بتواند سری ساده ی زیر را محاسبه و چاپ کند:

sum = 1 – 2 + 3 – 4 + … + n

//1 - 2 + 3 - 4 + ... + n
//C++ Programming
//By: Marjan
//Website: Samiantec.ir

#include
#include

using namespace std;

int main() {
  int n, sum=0, sign=1;
  cout << "Enter n: ";
  cin >> n;
  for(int i=1; i<=n; i++) {
    sum+=i*sign;
    sign*=-1;
  }
  cout << "Sum is: " << sum;
  getch();
  return 0;
}

2 thoughts on “جمع سری ساده در سی پلاس پلاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :