یک نمونه کلاس کامل در جاوا

نمونه کلاسی که از به غیر از ویژگی های وراثت در جاوا از تمامی قابلیت های شی گرایی استاندارد جاوا استفاده کند.
– دو فیلد، متغیر عددی و متغیر رشته ای
– سازنده ی کامل و پیش‌فرض و کپی
– متدهای set و get برای هر دو فیلد برای حفظ قوانین کپسول سازی و چک کردن ‌مقادیر مجاز برای ذخیره کردن در دو فیلد
– متد clone برای برگرداندن یک کپی از شی جاری
– متد equals برای مقایسه کردن شی جاری با یک شی هم‌نوع دیگر
– متد toString برای چاپ کردن مقادیر تمام فیلدها
در نهایت هم یک کلاس Demo برای آزمایش تمام قابلیت های کلاس وجود دارد.

(بیشتر…)

نمونه کلاس آژانس تلفنی در جاوا

در این سورس کد شما ابتدا کلاس Person را برای مدل کردن اشخاص پیاده می کنید. سپس، کلاس Car را برای پیاده کردن ماشین‌هایی که در آژانس کار می کنند پیاده می کنید. در نهایت کلاس Agency را پیاده و بطور مناسب تست می کنید.
• کلاس Person شامل اسم، شماره ی ملی، جنسیت، سن و شماره ی گواهینامه‌ی رانندگی است.
• کلاس Car دارای اسم، سال ساخت، تعداد سرنشین و راننده است.
• کلاس Agency شامل مدیر آژانس، شماره ی تماس، آدرس و تعدادی ماشین است.
• متدهای کلاسهای Person و Car مثل اجزا سازنده ی پیش‌فرض، کامل و کپی، متدهای set و get ، equals و متد toString را پیاده کنید.
• متدهای کلاس Agency شامل اجزاء سازنده ی کپی، پیش‌فرض و کامل هستند. هم چنین، متدهای equals و toString را پیاده کنید. این کلاس دارای متدهای addCar و removeCar برای اضافه کردن ماشین‌های جدید و حذف ماشین‌های قبلی هستند.
• در کلاس تست، ابتدا نه نفر ایجاد کنید. سپس، دو آژانس ایجاد کنید و به هر کدام به ترتیب سه و چهار ماشین اضافه کنید. از نه نفر ایجاد شده دو نفر به عنوان مدیر آژانس‌ها و هفت نفر به عنوان راننده‌ی ماشین‌ها استفاده می شوند. سپس متدهای toString و equals را تست کنید. سپس، از آژانس دوم یک کپی ایجاد کنید و با استفاده از آن صحت عملکرد متد equals را هنگام مقایسه ی آژانس کپی و آژانس کپی شده استفاده کنید.
(تست کلاس بر عهده‌ی شما)

(بیشتر…)

کلاس مستطیل در جاوا

برنامه ای که بتواند کلاس مستطیل را با ویژگی های زیر در جاوا شبیه سازی کند،
۱- هر مستطیل با مختصات دو نقطه مشخص می شود.
۲- متدهایی برای محاسبه طول و عرض و محیط و مساحت مستطیل
۳- متدهای پیش‌فرض مقایسه ی دو مستطیل و متد toString و equals
و …

(بیشتر…)