گرفتن یک رشته با فاصله از ورودی و ذخیره در آرایه ی کاراکتری با تابع gets در سی و سی پلاس پلاس

برنامه ای در سی و سی پلاس پلاس که یک رشته که در آن کاراکتر فاصله هم وجود دارد را دریافت، و در یک آرایه ی کاراکتری ذخیره کند و در نهایت رشته را چاپ کند.

//Get a line of string (with space) from user
//C Programming
//By: Marjan
//Website: Samiantec.ir

#include

int main() {
  printf("Enter a string (Ended with enter key) : ");
  char a[40];
  gets(a);
  printf("You entered below text:\n%s",a);
  return 0;
}
//Get a line of string (with space) from user
//C++ Programming
//By: Marjan
//Website: Samiantec.ir

#include

using namespace std;

int main() {
  cout<<"Enter a string (Ended with enter key) : ";
  char a[40];
  gets(a);
  cout<<"You entered below text:"<
              

One thought on “گرفتن یک رشته با فاصله از ورودی و ذخیره در آرایه ی کاراکتری با تابع gets در سی و سی پلاس پلاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :