کلاس Person در جاوا نسخه ی Exception دار

نمونه کلاسی به اسم Person که از استثناها پشتیبانی می‌کند.
کلاس Person ویژگی های زیر را دارد:
ا- اسم
۲- جنسیت
۳- سن
در این کلاس نمونه، در صورتی که مقادیر غیر مجاز به کلاس داده شود، استثنای لازم تولید می‌شود تا در کلاس مشتری(دمو) بتوان استثنا را مدیریت کرد.

//Person Class V2(Supports Exception)
//Java Programming
//By: Sina Moradi
//Edited by Marjan
//Website: Samiantec.ir

class Person {

  public enum Gender {
    Male, Female, Unknown;
  }

	private String name;
	private Gender gender;
  private int age;

  public Person(String name, Gender gender, int age) throws Exception {
		setName(name);
		setGender(gender);
    setAge(age);
  }

  public Person() {
			name="NewPerson";
			gender=Gender.Male;
			age=19;
  }

  public Person(Person other) throws Exception {
    if (other == null)
			throw new Exception("Object was null.");
    setName(other.name);
		setGender(other.gender);
    setAge(other.age);
  }

  public boolean equals(Object other) {
    if (other == null)
			return false;
		if (getClass() != other.getClass())
			return false;
		Person otherPerson=(Person)other;
    if (name == otherPerson.name && gender == otherPerson.gender && age == otherPerson.age) {
      return true;
    }
    return false;
  }

  public String toString() {
    return "{Name=" + name + " ; Gender=" + gender.toString() + " ; Age=" + age + "}";
  }

	public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) throws Exception {
    if (name.trim().length() <= 0)
			throw new Exception("The name is invalid.");
    this.name = name;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) throws Exception {
    if (age <= 0)
      throw new Exception("Age was negative.");
    this.age = age;
  }

  public Gender getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(Gender gender) {
    this.gender = gender;
  }
	
}
//Demo Class(Supports Exception)
//Java Programming
//By: Sina Moradi
//Edited by Marjan
//Website: Samiantec.ir

import java.util.Scanner;

public class Main {
	
	public static void main(String[] args) {
		Person defaultPerson=new Person();
		System.out.println(defaultPerson);
		Person mt;
		try {
			mt=new Person("MT",Person.Gender.Female,19);
			System.out.println(mt);
		}
		catch (Exception e) {
			System.out.println(e.getMessage());
		}
	}
	
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :