چاپ الگوریتمی یک رشته طبق یک الگو در سی پلاس پلاس

برنامه ای که یک کلمه را دریافت کند و مانند الگوی زیر برای کلمه ی Sina، آن را فقط به کمک یک حلقه ی تو در تو چاپ کند.

S
Si
Sin
Sina
Sin
Si
S

//Simple Algorithmic String Print
/*
S
Si
Sin
Sina
Sin
Si
S
*/
//C++ Programming
//By: Sina Moradi
//Published by: Marjan
//Website: Samiantec.ir

#include
#include
#include

using namespace std;

int main() {
  cout << "Please enter a string: ";
  char s[15];
  cin >> s;
  int len= strlen(s);
  int w=1;
  for(int i=1; i<=2*len-1; i++) {
    for(int j=1; j<=w; j++)
      cout << s[j-1];
    if(i
              

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :