پیدا کردن n عدد تصادفی بدون تکرار در جاوا

برنامه ای به زبان جاوا که n عدد تصادفی بدون تکرار را پیدا کند و در آرایه ای ذخیره کند.

//Unrepeated Random Numbers
//Java Programming
//By Sina Moradi
//Published by: Marjan
//Website: Samiantec.ir

import java.util.*;

public class Main {
	
	public static void main(String[] args) {
		Scanner input=new Scanner(System.in);
		System.out.println("Enter First Number:");
		int first=input.nextInt();
		System.out.println("Enter Last Number:");
		int last=input.nextInt();
		System.out.println("Enter Count:");
		int count=input.nextInt();
		int a[];
		try {
			a = generateRandoms(first, last, count);
			for (int i=0;i < count;i++)
				System.out.println(a[i]);
		}
		catch (Exception e)
		{System.out.println(e.getMessage());}
	}
	
	public static boolean isInArray(int a[], int last, int x) {
		for (int i=0;i < last;i++)
			if (a[i] == x)
				return true;
		return false;
	}

	public static int[] generateRandoms(int from, int to, int count) throws Exception {
		if(toto-from+1)
			throw new Exception("Count is high.");
		int a[]=new int[count];
		int r;
		for (int i=0;i < count;i++) {
			do {
				r = (int)(Math.random() * (to-from+1) + from);
			} while(isInArray(a, i, r));
			a[i] = r;
		}
		return a;
	}
	
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :