نزدیک ترین عدد آرایه به میانگین در زبان سی

برنامه ای در زبان سی که ۱۰ عدد اعشاری را گرفته و نزدیک ترین آن ها به میانگین را نمایش دهد.

// Nearest Value to Average
// Java Programming
// By: Sina Moradi
// Published by: Marjan
// Website: Samiantec.ir

#include 
#include 

float abs(float);

void main() {
	int i, j, x, min = 0;
	float a[10], dis[10], ave = 0;

	for (i = 0; i < 10; i++) {
		scanf("%f", &a[i]);
		ave += a[i];
	}
	ave /= 10;
	printf("Average=%f\n", ave);
	for (j = 0; j < 10; j++) {
		dis[j] = abs(ave - a[j]);
	}
	for (x = 1; x < 10; x++) {
		if (dis[x] < dis[min]) {
			min = x;
		}
	}
	printf("Nearest=%f", a[min]);
	getch();
}

float abs(float x) {
	if (x < 0)
		return -x;
	return x;
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :