رسم الگوی تصویری با ستاره در سی پلاس پلاس

برنامه ای در سی پلاس پلاس که تعداد ردیف ها را از ورودی بگیرد و الگوی زیر را چاپ کند.

  *
  **
 ***
 ****
*****

/*
  *
  **
 ***
 ****
*****
*/
//C++ Programming
//By: Sina Moradi
//Edited by Marjan
//Website: Samiantec.ir

#include
#include

using namespace std;

int main() {
  int n;
  cout << "Enter n: ";
  cin >> n;
  for(int i=1; i<=n; i++) {
    for(int j=1; j<=n; j++)
      if(n-j
              

1 thoughts on “رسم الگوی تصویری با ستاره در سی پلاس پلاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :