تابع فاکتوریل در سی

تابعی در زبان سی که فاکتوریل عددی که به عنوان آرگومان گرفته است را برگرداند.
فاکتوریل عدد صحیح x ، برابر ضرب اعداد صحیح یک تا x است. (توجه کنید که فاکتوریل صفر، عدد یک تعریف شده است.)

// Factorial
// C Programming
// By: Marjan
// Website: Samiantec.ir

#include 

int factorial(int);

int main() {
	int x;
	printf("Enter a number to calculate it's factorial: ");
	scanf("%d", &x);
	printf("Factorial of %d = %d", x, factorial(x));
	return 0;
}

int factorial(int x) {
	int fact = 1;
	for (int i = 2; i <= x; i++)
		fact = fact * i;
	return fact;
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :