تابعی برای به دست آوردن نام روز هفته در سی

تابعی به زبان سی که شماره ی روز هفته را از آرگومان بگیرد و نام روز هفته را برگرداند. مثلا عدد یک، رشته ی saturday را بر می‌گرداند.

//WeekNameFunction
//C Programming
//By: Marjan
//Website: Samiantec.ir

#include 

char* weekName(int);

int main() {
  printf("Please enter a valid week number: ");
  int x;
  scanf("%d",&x);
  printf("%s",weekName(x));
  return 0;
}

char* weekName(int x) {
  switch (x) {
   case 1: return "Saturday";
   case 2: return "Sunday";
   case 3: return "Monday";
   case 4: return "Tuesday";
   case 5: return "Wednesday";
   case 6: return "Thursday";
   case 7: return "Friday";
   default: return "Invalid day.";
  }
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :