ایجاد آرایه ی داینامیک در سی و سی پلاس پلاس با تابع malloc

برنامه ای در سی و سی پلاس پلاس که به کمک تابع malloc یک آرایه ی داینامیک (پویا) ایجاد می کند. آرایه ی داینامیک، آرایه ای است که اندازه ی آن در زمان اجرا مشخص می شود.

//Dynamic Array using malloc function
//C Programming
//By: Sina Moradi
//Published by Marjan
//Website: Samiantec.ir

#include 
#include 

int main() {
	int *a;
	int size;
	scanf("%d", &size);
	int w = sizeof(int);
	a = malloc(size * w);
	int i;
	for (int i = 0; i < size; i++)
		scanf("%d", &a[i]);
	for (int i = 0; i < size; i++)
		printf("%d", a[i]);
	return 0;
}
//Dynamic Array using malloc function
//C++ Programming
//By: Sina Moradi
//Published by Marjan
//Website: Samiantec.ir

#include 
#include 

using namespace std;

int main() {
  int * a;
  int size;
  cin >> size;
  int w=sizeof(int);
  a= (int*)malloc(size*w);
  for(int i=0;i> a[i];
  for(int i=0;i
              

2 thoughts on “ایجاد آرایه ی داینامیک در سی و سی پلاس پلاس با تابع malloc

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :