الگوی تصویری در سی و سی پلاس پلاس و جاوا و ویژوال بیسیک

تابعی در سی و سی پلاس پلاس و جاوا و ویژوال بیسیک که بر حسب تعداد ردیف الگوی زیر را چاپ کند.
مثلا برای ورودی ۲ الگو به صورت زیر چاپ می شود.

 *
 *
 ***
 ***

برای ورودی ۳ الگو به صورت زیر چاپ می شود.

 *
 *
 ***
 ***
 *****
 *****

/*Double Line Star
*
*
***
***
*****
*****
...
*/
//C Programming
//By: Marjan
//Website: Samiantec.ir

#include
#include

void star(int);

int main() {
  int rows;
  printf("Enter count of rows:");
  scanf("%d",&rows);
  star(rows);
  getch();
  return 0;
}

void star(int rows) {
  for(int i=2;i<=rows*2+1;i++) {
    for(int j=1;j
/*Double Line Star
*
*
***
***
*****
*****
...
*/
//C++ Programming
//By: Marjan
//Website: Samiantec.ir

#include
#include
using namespace std;

void star(int);

int main() {
  int rows;
  cout<<"Enter count of rows:";
  cin>>rows;
  star(rows);
  getch();
  return 0;
}

void star(int rows) {
  for(int i=2;i<=rows*2+1;i++) {
    for(int j=1;j
/*Double Line Star
 *
 *
 ***
 ***
 *****
 *****
 ...
 */
//Java Programming
//By: Marjan
//Website: Samiantec.ir

import java.util.Scanner;

public class Main {

	public static void main(String[] args) {
		int rows;
		Scanner input=new Scanner(System.in);
		System.out.println("Enter count of rows:");
		rows = input.nextInt();
		star(rows);
	}

	public static void star(int rows) {
		for (int i=2;i <= rows * 2 + 1;i++) {
			for (int j=1;j < i / 2 * 2;j++)
				System.out.print("*");
			System.out.println();
		}
	}
	
}
' Double Line Star
' *
' *
' ***
' ***
' *****
' *****
' ...
' Visual Basic Programming
' By: Marjan
' Website: Samiantec.ir

Sub Main()
  Dim rows As Integer
  rows=Input("Enter count of rows:")
  star rows
  'Print on a redrawable object
End Sub

Sub star(rows As Integer)
  For i = 2 To rows * 2 + 1
   For j = 1 To Int(j / 2) * 2
     Print "*";
   Next
   Print
  Next
End Sub

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :