بازی حافظه در جاوا

این بازی چهار مربع با رنگ‌های مختلف برای مدت مشخصی به کاربر نشان داده می‌شود. سپس، رنگ تمام مربعات خاکستری می شود و از کاربر خواسته می شود که رنگ مربع‌ها را به سرعت تعیین کند. مراحل بازی باید به تدریج سخت‌تر شوند.  یعنی تعداد رنگ‌ها و مربعات زیاد شود.