پاک کردن حروف صدادار و چاپ آن در سی

برنامه ای بنویسید که یک رشته ای را از ورودی دریافت نموده و حروف صدادار آن را حذف و حاصل را در رشته جدیدی قرار دهد و در نهایت در صورتی که کاراکتر ابتدا و انتهای رشته حاصل یکسان بود آن را نمایش دهد در غیر این صورت عبارت No Result را نمایش دهد. ( حروف صدادار a,o,i,e,u می باشند.)
مثال: اگر رشته ورودی computer باشد، رشته نتیجه cmptr بوده و چون کاراکتر اول و آخر یکسان نیست پیام No result را نمایش دهد. حال فرض کنید ورودی millennium باشد، رشته نتیجه mllnnm بوده و چون کاراکتر اول و آخر آن یکسان است لذا عبارت mllnnm در خروجی نمایش می یابد.

(بیشتر…)