جستجوی یک عدد در آرایه در سی پلاس پلاس

تابعی در سی‌پلاس‌پلاس که یک عدد int را در آرایه ای از نوع int جستجو کند و در صورت پیدا کردن آن اندیس آن (شماره ی آن عضو در آرایه) را برگرداند.
در صورتی که عضو مشخص شده پیدا نشد تابع عدد -۱ را بر می گرداند.
این تابع چهار پارامتر دارد.
۱- خود آرایه
۲- اندازه ی آرایه
۳- عددی که می خواهیم جستجو شود.
۴- اندیس شروع (جستجو از چه اندیسی شروع شود)
در نهایت تابع main هم برای آزمایش این تابع نوشتیم.

(بیشتر…)