چاپ کردن میانگین سه عدد ۵ و ۶ و ۷ در سی پلاس پلاس

برنامه ای بنویسید که میانگین سه عدد ۵ و ۶ و ۷ را محاسبه و چاپ کند.

/*
Average of 5,6,7
C++ Programming
2 Dec 2015
By: Sina Moradi
http://Samiantec.ir
SinaMoradi121@gmail.com
*/

#include
#include
using namespace std;

int main() {
    int a=5,b=6,c=7,ave=(a+b+c)/3;
    cout<