چاپ الگوی عددی و حلقه های تودرتو در سی پلاس پلاس

برنامه‌ای بنویسید که شکل زیر را چاپ کند.

1
1 2 1
1 2 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1

روش اول (آسان)

/*
 print12321 v1
 1
 1 2 1
 1 2 3 2 1
 ...
 12 Dec 2015
 C++ Language
 By: Sina Moradi
 http://Samiantec.ir
 */

#include
#include

using namespace std;

int main() {
  cout<<"Please enter count of rows: ";
  int n;
  cin>>n;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    for (int j = 1; j <= i; ++j)
      cout << j << " " ;
    for (int k = i - 1; k > 0; --k)
      cout << k << " " ;
    cout << endl;
  }
  getch();
  return 0;
}

روش دوم

/*
 print12321 v2
 1
 1 2 1
 1 2 3 2 1
 ...
 12 Dec 2015
 C++ Language
 By: Sina Moradi
 http://Samiantec.ir
 */

#include
#include

using namespace std;

int main() {
  cout<<"Please enter count of rows: ";
  int n;
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++) {
    for(int j=1;j<2*i;j++)
      if(j<=i)
        cout<
              

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :