چاپ اعداد با شرط زوج و فرد بودن ارقام و …

برنامه ای که همه ی اعداد چهار رقمی که رقم یکان و صدگان آن ها زوج و دهگان و هزارگان آن ها فرد است را چاپ کند.

//All 4-digit Numbers (2n+1)(2m)(2k+1)(2h)
//Java Programming
//By: Sina Moradi
//Website: Samiantec.ir
import java.util.*;

public class Main
{
	public static void main(String[] args)
	{

		for (int i=1000;i < 10000;i++)
			if (i % 10 % 2 == 0 
				&& i / 10 % 10 % 2 != 0 
				&& i / 100 % 10 % 2 == 0
				&& i / 1000 % 10 % 2 != 0)
				System.out.println(i);
	}
}

2 thoughts on “چاپ اعداد با شرط زوج و فرد بودن ارقام و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :