پیدا کردن چهارمین عدد اول چهاررقمی در جاوا

برنامه ای که چهارمین عدد اول چهار رقمی را چاپ کند.

//4th 4-digit number
//Java Programming
//By: Sina Moradi
//Website: Samiantec.ir
public class Main
{
	public static void main(String[] args)
	{
		int i,c=0;
		for (i = 1000 ;i < 10000;i++)
			if (isPrime(i))
				if (++c == 4) break;
		System.out.println(i);
	}

	public static boolean isPrime(int x)
	{
		for (int i=2;i <= x / 2;i++)
			if (x % i == 0) return false;
		return true;
	}
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :