پیدا کردن دو عدد بزرگتر بین پنج عدد در سی پلاس پلاس

برنامه ای بنویسید که پنج عدد از ورودی دریافت کرده و دو عدد بزرگتر را پیدا کرده و چاپ کند.

روش اول (بدون حلقه)

/*
Max1 and Max2 of 5 Number [Without For]
C++ Programming
2 Dec 2015
By: Sina Moradi
http://Samiantec.ir
SinaMoradi121@gmail.com
*/

#include
#include
using namespace std;

int main() {
  float a,b,c,d,e,max,max2;
  cout<<"Please enter 5 number:";
  cin>>a>>b>>c>>d>>e;
  max=a;
  max2=a;
  if(a>b) {
    max=a;
    max2=b;
  }
  else {
    max=b;
    max2=a;
  }
  if(c>max) {
    max2=max;
    max=c;
  }
  else if(c>max2) {
    max2=c;
  }
  if(d>max) {
    max2=max;
    max=d;
  }
  else if(d>max2) {
    max2=d;
  }
  if(e>max) {
    max2=max;
    max=e;
  }
  else if(e>max2) {
    max2=e;
  }
  cout << "Max= " << max << endl << "Max2= " << max2;
  getch();
  return 0;
}

روش دوم (به کمک حلقه)

/*
Max1 and Max2 of 5 Number [Using For]
C++ Programming
2 Dec 2015
By: Sina Moradi
http://Samiantec.ir
SinaMoradi121@gmail.com
*/

#include
#include
using namespace std;

int main() {
  float x,y,max,max2;
  cout<<"Please enter a number:";
  cin>>x;
  cout<<"Please enter a number:";
  cin>>y;
  if(x>y) {
    max=x;
    max2=y;
  } else {
    max=y;
    max2=x;
  }
  for(int i=0;i<3;i++) {
    cout<<"Please enter a number:";
    cin>>x;
    if(x>max) {
      max2=max;
      max=x;
    }
    else if(x>max2) {
      max2=x;
    }
  }
  cout << "Max= " << max << endl << "Max2= " << max2;
  getch();
  return 0;
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :