نمونه سوال استاندارد HTML

در این پست بیست و پنج سوال و جواب ساده و استاندارد از زبان طراحی وب HTML قرار داده ایم. متن انگلیسی سوالات بسیار ساده است به همین دلیل آن را به زبان اصلی در اینجا ارایه می کنیم. ( اما اگر در ترجمه مشکل داشتید کامنت بگذارید … )

W3Schools HTML Quiz

Time: 8 Min

 

 1. What does HTML stand for?

Hyper Text Markup Language

 

 1. Who is making the Web standards?

The World Wide Web Consortium

 

 1. Choose the correct HTML element for the largest heading:

<h1>

 

 1. What is the correct HTML element for inserting a line break?

<br>

 

 1. What is the correct HTML for adding a background color?

<body style=”background-color:yellow;”>

 

 1. Choose the correct HTML element to define important text

<strong>

 

 1. Choose the correct HTML element to define emphasized text

<em>

 

 1. What is the correct HTML for creating a hyperlink?

<a href=”http://www.w3schools.com”>W3Schools</a>

 

 1. Which character is used to indicate an end tag?

/

 

 1. How can you open a link in a new tab/browser window?

<a href=”url” target=”_blank”>

 

 1. Which of these elements are all <table> elements?

<table><tr><td>

 

 1. Inline elements are normally displayed without starting a new line.

True

 

 1. How can you make a numbered list?

<ol>

 

 1. How can you make a bulleted list?

<ul>

 

 1. What is the correct HTML for making a checkbox?

<input type=”checkbox”>

 

 1. What is the correct HTML for making a text input field?

<input type=”text”>

 

 1. What is the correct HTML for making a drop-down list?

<select>

 

 1. What is the correct HTML for making a text area?

<textarea>

 

 1. What is the correct HTML for inserting an image?

<img src=”image.gif” alt=”MyImage”>

 

 1. What is the correct HTML for inserting a background image?

<body style=”background-image:url(background.gif)”>

 

 1. An <iframe> is used to display a web page within a web page.

True

 

 1. HTML comments start with <!– and end with –>

True

 

 1. Block elements are normally displayed without starting a new line.

False

 

 1. Which HTML element defines the title of a document?

<title>

 

 1. Which HTML attribute specifies an alternate text for an image, if the image cannot be displayed?

alt

Source: w3schools
Answers: Sina Moradi
Published By: Samiantec

5 thoughts on “نمونه سوال استاندارد HTML

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :