مجاور بودن دو عدد در جاوا

برنامه ای بنویسید که یک آرایه از اعداد طبیعی دریافت کرده واگر عنصر 2 با3 مجاور بود یا 3 با 4 مجاور بود مقدار true را برگرداند

//Java Programming
//By: faryadi
//Website: Samiantec.ir

import java.util.*;
public class Main
{
	public static void main(String[] args)
	{
		Scanner input = new Scanner(System.in);
		int n=input.nextInt();
		int[] a=new int[n];
		for(int i=0;i
              

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :