قرار دادن دو آرایه در یک آرایه در جاوا

برنامه ای بنویسید که دوارایه را از کاربر دریافت کرده واین دو ارایه را در یک ارایه با طول مجموع طول دوارایه قرار دهید

//Java Programming
//By: faryadi
//Website: Samiantec.ir

import java.util.Scanner;
class Main
{
	public static void main(String[] args)
	{
		Scanner input=new Scanner(System.in);
		int []a=new int [4];
		int []b=new int [1];
		int []c=new int [a.length + b.length];
		for (int i=0;i < a.length;i++)
			a[i] = input.nextInt();
		for (int i=0;i < b.length;i++)
			b[i] = input.nextInt();
		for (int i=0;i < c.length;i++)
			if (i < a.length)
				c[i] = a[i];
			else
				c[i] = b[c.length - a.length-1 ];
		testArray(c);
  }

	static void testArray(int[] array)
	{
		for (int i=0;i < array.length;i++)
			System.out.println(array[i]);
	}
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :