ضرب سه عدد به صورت اعشاری و صحیح در سی پلاس پلاس

برنامه ای بنویسید که سه عدد را دریافت کرده و در هم ضرب کند و نتیجه ی ضرب را هم به صورت صحیح و هم به صورت اعشاری نمایش بدهد.


/*
Integer and Float Mul of 3 Number
C++ Programming
2 Dec 2015
By: Sina Moradi
http://Samiantec.ir
SinaMoradi121@gmail.com
*/

#include
#include
using namespace std;

int main() {
  float a,b,c;
  cout<<"Please enter 3 number:";
  cin>>a>>b>>c;
  cout << "Float Mul= " << a*b*c << endl << "Integer Mul= " << (int)(a*b*c);
  getch();
  return 0;
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :