سورس کد بازی XO در ویژوال بیسیک NET.

سورس بازی XO در ویژوال بیسیک.. برای دانلود پروژه به ادامه مطلب بروید

 

image

[ddownload id=”2129″ style=”button” button=”grey”]

توضیحات بازی : قانون بازی XO بسیار ساده است، هدف بازی پر کردن 3 خانه در راستاری افقی، عمودی و یا قطر های جدول 9 خانه ای بالا می باشد، این بازی تمرین خوبی برای بالا بردن سرعت و دقت شماست.

 

هر گونه سوالی یا نظری در مورد این سورس کد دارید می توانید در قسمت نظرات سوال خود را بپرسید

برنامه نویس این کد : امیرمحسن کسایی

انتشار دهنده : امیرمحسن کسایی

 

Public Class Form1
  ' X-O GAME 
  ' Progerammer : Amir Mohsen Kasaee
  ' AmirMohsen_kasaee@hotmail.com
  ' Samiantec.ir
  Friend x, m, d, y As Integer
  Friend a(0 To 8) As String
  Private Sub PictureBox5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox5.Click
    x = x + 1
    If checknumber(x) = "F" Then
      PictureBox5.Image = xogame.My.Resources.x
      a(4) = "x"
      PictureBox5.Enabled = False
    ElseIf checknumber(x) = "Z" Then
      PictureBox5.Image = xogame.My.Resources.o
      a(4) = "o"
      PictureBox5.Enabled = False
    End If
    checkgame()
  End Sub
  Private Sub PictureBox4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox4.Click
    x = x + 1
    If checknumber(x) = "F" Then
      PictureBox4.Image = xogame.My.Resources.x
      a(5) = "x"
      PictureBox4.Enabled = False
    ElseIf checknumber(x) = "Z" Then
      PictureBox4.Image = xogame.My.Resources.o
      PictureBox4.Enabled = False
      a(5) = "o"
    End If
    checkgame()
  End Sub
  Private Sub PictureBox9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox9.Click
    x = x + 1
    If checknumber(x) = "F" Then
      PictureBox9.Image = xogame.My.Resources.x
      a(6) = "x"
      PictureBox9.Enabled = False
    ElseIf checknumber(x) = "Z" Then
      PictureBox9.Image = xogame.My.Resources.o
      a(6) = "o"
      PictureBox9.Enabled = False
    End If
    checkgame()
  End Sub
  Private Sub PictureBox8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox8.Click
    x = x + 1
    If checknumber(x) = "F" Then
      PictureBox8.Image = xogame.My.Resources.x
      a(7) = "x"
      PictureBox8.Enabled = False
    ElseIf checknumber(x) = "Z" Then
      PictureBox8.Image = xogame.My.Resources.o
      PictureBox8.Enabled = False
      a(7) = "o"
    End If
    checkgame()
  End Sub
  Private Sub PictureBox7_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox7.Click
    x = x + 1
    If checknumber(x) = "F" Then
      PictureBox7.Image = xogame.My.Resources.x
      a(8) = "x"
      PictureBox7.Enabled = False
    ElseIf checknumber(x) = "Z" Then
      PictureBox7.Image = xogame.My.Resources.o
      a(8) = "o"
      PictureBox7.Enabled = False
    End If
    checkgame()
  End Sub
  Function checknumber(ByVal x As Integer) As String
    Dim s As Integer
    s = x / 2
    If x = s * 2 Then
      Return "Z"
    Else
      Return "F"
    End If
  End Function
  Sub checkgame()
    If (a(2) = a(4) And a(2) = a(6) And a(4) = a(6)) Then
      If a(2) = "o" Then
        m = m + 1
        Label4.Text = Str(m)
        Label6.Text = Label2.Text
        endgame()
      ElseIf a(2) = "x" Then
        d = d + 1
        Label3.Text = Str(d)
        Label6.Text = Label1.Text
        endgame()
      End If
    End If

    If a(3) = a(4) And a(4) = a(5) And a(3) = a(5) Then
      If a(5) = "o" Then
        m = m + 1
        Label4.Text = Str(m)
        Label6.Text = Label2.Text
        endgame()
      ElseIf a(5) = "x" Then
        d = d + 1
        Label3.Text = Str(d)
        Label6.Text = Label1.Text
        endgame()
      End If
    End If

    If a(2) = a(5) And a(2) = a(8) And a(5) = a(8) Then
      If a(2) = "o" Then
        m = m + 1
        Label4.Text = Str(m)
        Label6.Text = Label2.Text
        endgame()
      ElseIf a(2) = "x" Then
        d = d + 1
        Label3.Text = Str(d)
        Label6.Text = Label1.Text
        endgame()
      End If
    End If
    If a(1) = a(4) And a(1) = a(7) And a(4) = a(7) Then
      If a(1) = "o" Then
        m = m + 1
        Label4.Text = Str(m)
        Label6.Text = Label2.Text
        endgame()
      ElseIf a(1) = "x" Then
        d = d + 1
        Label3.Text = Str(d)
        Label6.Text = Label1.Text
        endgame()
      End If
    End If
    If (a(6) = a(7) And a(8) = a(6) And a(8) = a(7)) Then
      If a(7) = "o" Then
        m = m + 1
        Label4.Text = Str(m)
        Label6.Text = Label2.Text
        endgame()
      ElseIf a(7) = "x" Then
        d = d + 1
        Label3.Text = Str(d)
        Label6.Text = Label1.Text
        endgame()
      End If
    End If
    If (a(0) = a(2) And a(0) = a(1) And a(1) = a(2)) Then
      If a(0) = "o" Then
        m = m + 1
        Label4.Text = Str(m)
        Label6.Text = Label2.Text
        endgame()
      ElseIf a(0) = "x" Then
        d = d + 1
        Label3.Text = Str(d)
        Label6.Text = Label1.Text
        endgame()
      End If
    End If
    If (a(0) = a(3) And a(0) = a(6) And a(3) = a(6)) Then
      If a(0) = "o" Then
        m = m + 1
        Label4.Text = Str(m)
        Label6.Text = Label2.Text
        endgame()
      ElseIf a(0) = "x" Then
        d = d + 1
        Label3.Text = Str(d)
        Label6.Text = Label1.Text
        endgame()
      End If
    End If
    If (a(0) = a(4) And a(0) = a(8) And a(4) = a(8)) Then
      If a(0) = "o" Then
        m = m + 1
        Label4.Text = Str(m)
        Label6.Text = Label2.Text
        endgame()
      ElseIf a(0) = "x" Then
        d = d + 1
        Label3.Text = Str(d)
        Label6.Text = Label1.Text
        endgame()
      End If
    End If
    If y = Val(Label7.Text) And x = 9 Then
      MsgBox("Equal")
      endgame()
    End If
  End Sub
  Sub endgame()
    Dim result As Integer = MessageBox.Show("End Game.... NEXT RUN", "XO game", MessageBoxButtons.OK)
    If result = DialogResult.OK Then
      PictureBox1.Image = My.Resources.w
      PictureBox2.Image = My.Resources.w
      PictureBox3.Image = My.Resources.w
      PictureBox4.Image = My.Resources.w
      PictureBox5.Image = My.Resources.w
      PictureBox6.Image = My.Resources.w
      PictureBox7.Image = My.Resources.w
      PictureBox8.Image = My.Resources.w
      PictureBox9.Image = My.Resources.w
      PictureBox1.Enabled = True
      PictureBox2.Enabled = True
      PictureBox3.Enabled = True
      PictureBox4.Enabled = True
      PictureBox5.Enabled = True
      PictureBox6.Enabled = True
      PictureBox7.Enabled = True
      PictureBox8.Enabled = True
      PictureBox9.Enabled = True
      Label6.Text = " "
      x = 0
      y = y + 1
      Label7.Text = Str(y)
      For i = 0 To 8
        a(i) = ""
      Next
    End If
  End Sub
  Sub game()
    If a(0) = "o" Then
      m = m + 1
      Label4.Text = Str(m)
      Label6.Text = Label2.Text
      endgame()
    ElseIf a(0) = "x" Then
      d = d + 1
      Label3.Text = Str(d)
      Label6.Text = Label1.Text
      endgame()
    End If
  End Sub

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load  End Sub

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    PictureBox1.Image = My.Resources.w
    PictureBox2.Image = My.Resources.w
    PictureBox3.Image = My.Resources.w
    PictureBox4.Image = My.Resources.w
    PictureBox5.Image = My.Resources.w
    PictureBox6.Image = My.Resources.w
    PictureBox7.Image = My.Resources.w
    PictureBox8.Image = My.Resources.w
    PictureBox9.Image = My.Resources.w
    PictureBox1.Enabled = True
    PictureBox2.Enabled = True
    PictureBox3.Enabled = True
    PictureBox4.Enabled = True
    PictureBox5.Enabled = True
    PictureBox6.Enabled = True
    PictureBox7.Enabled = True
    PictureBox8.Enabled = True
    PictureBox9.Enabled = True
    x = 0
    y = 0
    m = 0
    d = 0
    Label7.Text = Str(y)
    Label3.Text = ""
    Label4.Text = ""
    For i = 0 To 8
      a(i) = ""
    Next
  End Sub

  Private Sub Label9_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label9.Click
    Process.Start("iexplore.exe", "Samiantec.ir")
  End Sub

  Private Sub PictureBox6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox6.Click
    x = x + 1
    If checknumber(x) = "F" Then
      PictureBox6.Image = xogame.My.Resources.x
      a(3) = "x"
      PictureBox6.Enabled = False
    ElseIf checknumber(x) = "Z" Then
      PictureBox6.Image = xogame.My.Resources.o
      PictureBox6.Enabled = False
      a(3) = "o"
    End If
    checkgame()
  End Sub

  Private Sub PictureBox1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox1.Click
    x = x + 1
    If checknumber(x) = "F" Then
      PictureBox1.Image = xogame.My.Resources.x
      PictureBox1.Enabled = False
      a(0) = "x"
    ElseIf checknumber(x) = "Z" Then
      PictureBox1.Image = xogame.My.Resources.o
      a(0) = "o"
      PictureBox1.Enabled = False
    End If
    checkgame()
  End Sub

  Private Sub PictureBox2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox2.Click
    x = x + 1
    If checknumber(x) = "F" Then
      PictureBox2.Image = xogame.My.Resources.x
      a(1) = "x"
      PictureBox2.Enabled = False
    ElseIf checknumber(x) = "Z" Then
      PictureBox2.Image = xogame.My.Resources.o
      a(1) = "o"
      PictureBox2.Enabled = False
    End If
    checkgame()
  End Sub

  Private Sub PictureBox3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PictureBox3.Click
    x = x + 1
    If checknumber(x) = "F" Then
      PictureBox3.Image = xogame.My.Resources.x
      a(2) = "x"
      PictureBox3.Enabled = False
    ElseIf checknumber(x) = "Z" Then
      PictureBox3.Image = xogame.My.Resources.o
      a(2) = "o"
      PictureBox3.Enabled = False
    End If
    checkgame()
  End Sub
End Class 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :