ساختار الگویی در ویژوال بیسیک

برنامه ای در کنسول ویژوال بیسیک بنویسید که ساختار الگویی زیررا چاپ کند

‘ *
‘ **
‘ ***
‘ ****
‘ *****
‘ *****
‘ ****
‘ ***
‘ **
‘ *

 ' *
 ' **
 ' ***
 ' ****
 ' *****
 ' *****
 ' ****
 ' ***
 ' **
 ' *
 ' by Amir mohsen Kasaee . Amirmohsen_kasaee@hotmail.com
 'www.Samiantec.ir
 Sub Main()
    For j = 1 To 5
      For i = 1 To j
        Console.Write("*")
      Next
      Console.WriteLine()
      If j = 5 Then
        For x = 1 To 5
          For i = 5 To x Step -1
            Console.Write("*")

          Next
          Console.WriteLine()

        Next
        Console.ReadLine()
      End If
    Next
    Console.ReadLine()

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :