جمع دو عدد به صورت بازگشتی

متدی بازگشتی که دو عدد a و b را با هم جمع کند و نتیجه را برگرداند.

/*
 Recursive Sum - 1
 14 Oct 2015
 Java Language
 By: Sina Moradi
 http://Samiantec.ir
 */

import java.util.*;

public class Main {
	
	public static void main(String[] args) {
		Scanner input=new Scanner(System.in);
		System.out.println("Enter a :");
		int a=input.nextInt();
		System.out.println("Enter b :");
		int b=input.nextInt();
		System.out.println("a+b= " + sum(a, b));
	}

	public static int sum(int x, int y) {
		if (y == 0)
			return x;
		return 1 + sum(x, y - 1);
	}

}
/*
 Recursive Sum - 2
 14 Oct 2015
 Java Language
 By: Sina Moradi
 http://Samiantec.ir
 */

import java.util.*;

public class Main {
	
	public static void main(String[] args) {
		Scanner input=new Scanner(System.in);
		System.out.println("Enter a :");
		int a=input.nextInt();
		System.out.println("Enter b :");
		int b=input.nextInt();
		System.out.println("a+b= " + sum(a, b));
	}

	public static int sum(int x, int y) {
		if (y == 0)
			return x;
		return sum(x + 1, y - 1);
	}

}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :