جابجا کردن مقدار دو متغیر بدون متغیر کمکی در سی

برنامه ای که مقدار دو متغیر را بدون متغیر کمکی جابجا کند.

//Swap Without Temp Variable
//C Programming
//By: Marjan
//Website: Samiantec.ir

#include 

int main() {
	printf("Please enter x: ");
	int x;
	scanf("%d", &x);
	printf("Please enter y: ");
	int y;
	scanf("%d", &y);
	printf("x= %d ; y= %d  ", x, y);
	x += y;
	y = x - y;
	x -= y;
	printf("\nNew x= %d ; New y= %d  ", x, y);
	return 0;
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :