تغییر مکان یک کاراکتر در رشته در جاوا

برنامه ای بنویسید که تمام xهای کوچک موجود در رشته را به آخر رشته انتقال دهد
xihxih  ->  ihihxx

//Move char
//Java Programming
//By: faryadi
//Website: Samiantec.ir

import java.util.*;
public class Main
{
	public static void main(String[] args)
	{
		Scanner e=new Scanner(System.in);
		int len=0;
		String s=e.nextLine();
		String t=" ";
		for(int i=0;i
              

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :