تصاعد هندسی و حسابی در ویژوال بیسیک

برنامه ای بنویسید که جملات یک تصاعد را دریافت کند و تشخیص دهد تصاعد هندسی یا حسابی است و جمله n ام را بیابد.

' Geometric progression and Arithmetic progression
' Progerammer Amirmohsen Kasaee 
' E-mail:Amirmohsen_kasaee@hotmail.com
' Website: Samiantec.ir
Public Class Form1
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

    Dim x As String = TextBox1.Text
    Dim a() As String = x.Split(".")
    Dim d As Integer
    For n = 1 To a.Count - 2
      If Val(2 * a(n)) = Val(a(n - 1)) + Val(a(n + 1)) Then
        Label2.Text = "HESABI"
        d = Val(a(1)) - Val(a(0))
        Label3.Text = Str(d)
        Label9.Text = ((Val(TextBox2.Text) - 1) * d + a(0)).ToString
      ElseIf Val(a(n) ^ 2) = Val(a(n - 1)) * Val(a(n + 1)) Then
        Label2.Text = "HENDESI"
        d = Val(a(1)) / Val(a(0))
        Label3.Text = Str(d)
        Label9.Text = (d ^ (Val(TextBox2.Text) - 1) * a(0)).ToString
      Else
        Label2.Text = "NASHENAS"
        Label3.Text = ""
        Label9.Text = ""
      End If
    Next

  End Sub

123456

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :