تابع instr در ویژوال بیسیک

تابع instr (جستجو در متن)

تابع  instr تابعی برای جستجو یک کلمه در یک متن است . بدین صورت که اگر متنی به تابع به عنوان ورودی بدهیم و کلمه ای را جستجو کنیم این تابع یک عدد صحیح به عنوان خروجی به ما تحویل میدهد که این عدد شماره شروع اولین کاراکتر متن مورد نظر در متنی است که تابع در آن جستجو می کند.

مثال : جستجو کلمه “windows” در عبارت “microsoft windows” تابع مقدار 11 را برمی گرداند کلمه w یازدهمین کاراکتر است

تعریف تابع

Public Shared Function InStr(_
   ByVal String1 As String, _
   ByVal String2 As String, _
   Optional ByVal Compare As CompareMethod _
) As Integer

پارامتر ها

start

از کاراکتر چندم شروع به جستجو کند خود تابع از 0 شروع می کند

String1

متنی است که تابع در آن جستجو می کند

String2

متنی است که تابع جستجو می کند در String1

CompareMethod

نوع جستجو از نوع باینری یا متن

ازنوع باینری حروف بزرگ یا کوچک مهم است مقدار 0 را وارد کنید

از نوع متن به حرف حساس نیست مقدار 1 را وارد کنید

مثال:برنامه ای بنویسید که یک کلمه در یک متن جستجو کند و آنرا highlight کند

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
'AmirMohsen Kasaee
'amirmohsen_kasaee@hotmail.com
'https://samiantec.ir/?p=204
' Thiscode Selecting text in vb.net
Dim x As Integer
x = InStr(TextBox1.Text, TextBox2.Text, CompareMethod.Text)
TextBox1.SelectionStart = x - 1
TextBox1.SelectionLength = TextBox2.Text.Length
TextBox1.Focus()
End Sub

لطفا نظر دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :