تابع هوی ساید در سی

برنامه ای که تابع هوی ساید را در سی شبیه سازی کند.
تابع هوی ساید به صورت زیر تعریف می‌شود:
h(x>=0)=1
h(x<0)=0

//Heaviside function
//C Programming
//By: Marjan
//Website: Samiantec.ir

#include 

int heaviside(float);

int main() {
   printf("Please enter a number: ");
   float x;
   scanf("%f",&x);
   printf("The result is : %d",heaviside(x));
   return 0;
}

int heaviside(float x) {
   if(x>=0)
      return 1;
   return 0;
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :