تابع عدد تصادفی بین دو عدد در ویژوال بیسیک

تابعی بنویسید که دو عدد صحیح را بگیرد و بین آن دو عدد یک عدد صحیح را به طور تصادفی برگرداند.

 'Random number By Amirmohsen Kasaee
 'E-mail:Amirmohsen_kasaee@hotmail.com
 'Website: Samiantec.ir
 Function GetRandom(ByVal Min As Integer, ByVal Max As Integer) As Integer
    Dim Generator As System.Random = New System.Random()
    Return Generator.Next(Min, Max)
  End Function

 

One thought on “تابع عدد تصادفی بین دو عدد در ویژوال بیسیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :