برنامه مرتب سازی سریع یا Quick Sort در جاوا

برنامه ای به زبان جاوا که الگوریتم مرتب سازی سریع یا همان Quick Sort را بر روی آرایه پیاده می کند.

/*
Program: Quick Sort
Version: 1.0 | 19 June 2016
Language: Java
Programmer: Sina Moradi
E-mail: Moradix96@gmail.com
Website: http://www.Samiantec.ir
*/
package quicksort;
public class QuickSort {
  public static void main(String[] args) {
    int[] a = {
      3,
      4,
      5,
      2,
      1
    };
    quickSort(a, 0, a.length - 1);
    System.out.print("Sorted Result: ");
    print(a);
  }
  public static void quickSort(int[] array, int low, int high) {
    if (low < high) {
      System.out.print("Do partition from " + low + " to " + high + " in : ");
      print(array);
      int p = partition(array, low, high);
      quickSort(array, low, p);
      quickSort(array, p + 1, high);
    }
  }
  public static int partition(int[] array, int left, int right) {
    int i = left;
    int j = right - 1;
    int pivot = array[right];
    while (i < j) {
      while (array[i] < pivot && i < j) {
        i++;
      }
      while (array[j] > pivot && i < j) {
        j--;
      }
      int t = array[i];
      array[i] = array[j];
      array[j] = t;
    }
    int t = array[i];
    if (t > pivot) {
      array[i] = pivot;
      array[right] = t;
    }
    return i;
  }
  public static void print(int[] array) {
    for (int i: array) {
      System.out.print(i + " ");
    }
    System.out.println();
  }
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :