انتقال کاراکترهای x داخل رشته به انتهای آن در جاوا

برنامه‌ای بنویسید که تمام x های کوچک موجود در رشته را به آخر رشته انتقال دهد.  مثلاً xxre به  rexx و xhixhix به hihixxx تغییر می‌کند. برنامه‌ی شما باید یک متد داشته باشد که ورودی آن رشته‌ی مورد نظر و خروجی آن رشته‌ی تغییر یافته باشد.

xxre
>rexx

xhixhix
>hihixxx

xXrx
>Xrxx

//Add 'x' chars of an string to end of that
//Java Programming
//By: Sina Moradi
//Website: Samiantec.ir
import java.util.Scanner;

public class Main
{
	public static void main(String[] args)
	{
		Scanner input=new Scanner(System.in);
		String s=input.nextLine();
		System.out.println(movex(s));
	}

	public static String movex(String s)
	{
		int len=0;
		String res="";
		for (int i=0;i < s.length();i++)
			if (s.charAt(i) == 'x')
				len++;
			else
				res += s.charAt(i);
		for (int j=0;j < len;j++)
			res += "x";
		return res;
	}
}

2 thoughts on “انتقال کاراکترهای x داخل رشته به انتهای آن در جاوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :