آموزش نرم افزار Matlab – قسمت سوم

موضوعات این قسمت از آموزش:
آرایه
ایجاد دنباله در متلب
ماتریس های ویژه
ماتریس تهی
ماتریس eyes
ماتریس ones
ماتریس zeros
ماتریس rand
ماتریس randn
اعمال ریاضی اسکالر و ماتریسی روی ماتریس ها در متلب
ترانهاده ماتریس

آرایه (ماتریس)
در متلب می توان آرایه ای از اعداد را تشکیل داد. مثلا برای تشکیل یک آرایه ی یک بعدی اعداد را در داخل کروشه و با کاما یا فاصله ی خالی از هم جدا می کنیم.

>>a=[1,2,3,4,5,6]
  a=
	  1 2 3 4 5 6
>>b=[1 2 3 4 5 6]
  b=
	  1 2 3 4 5 6

می توان آرایه های چند بعدی(مانند ماتریس ها) را به صورت زیر تعریف کرد:

>>c=[1,2,3;4,5,6]
  c=
	  1 2 3
	  4 5 6
>>d=[1,2,3
4,5,6]
  d=
	  1 2 3
	  4 5 6

دیدید که در دو مثال قبل توانستیم سطر ها را با سمی کالون یا اینتر جدا کنیم.

ایجاد دنباله در متلب
آرایه ها یک ویژگی جالب‌دارند. می توان هنگام تعریف آرایه به متلب گفت که مقداردهی اولیه ی عناصر آرایه را با اعضای یک دنباله پر کند.

>>ArrayName=first : step : last

اگر step (قدر نسبت) نوشته نشود پیش فرض یک در نظر گرفته می شود.

مثال:

>>a=2:6:26
  a=
   2 8 14 20 26
>>x=(0 : 0.1 : 1) * pi;

>>y=sin(x);
>>z=1:5
  z=
  	1 2 3 4 5
>>t=5:1
  t =
   Empty matrix: 1-by-0

ماتریس های ویژه
[ ] : ماتريس تهی
ماتریس eye : يک ماتريس يکه با ابعاد داده شده ايجاد می‌کند.
ماتریس ones : يک ماتريس که تمامی عناصر آن يک می‌باشند با ابعاد داده شده ايجاد می‌کند.
ماتریس zeros : يک ماتريس صفر با ابعاد داده شده ايجاد می‌کند.
ماتریس rand : يک ماتريس با عناصر راندوم با توزيع يکنواخت به ابعاد داده شده ايجاد می کند.
ماتریس randn : يک ماتريس با عناصر راندوم با توزيع نرمال به ابعاد داده شده ايجاد می کند.

مثال:

>>ones(2,3)
  ans =
   1   1   1
   1   1   1
>>ones(2)
  ans =
   1   1
   1   1
>>zeros(1,0)
  ans =
   0   0   0

اعمال ریاضی اسکالر و ماتریسی روی ماتریس ها در متلب
در متلب به راحتی می توانید از عملگر های – , + , ^ , / , , * استفاده کنید. مثلا:

>>a=[0:2:6;1 2 3];

>>b=ones(2,3);

>>a/2+b
  ans=
   1    2    4
  1.5   2   1.5

در صورتی که از توابع هم روی ماتریس ها استفاده کنید، آن تابع روی تک تک اعضا به صورت ماتریسی اعمال می شود. مثلا:

>>a=[2 4 6; 3 5 6; 10 -1 0];

>>SinA=sin(abs(a) / 10)
SinA =
  0.1987  0.3894  0.5646
  0.2955  0.4794  0.5646
  0.8415  0.0998     0

ترانهاده ماتریس
برای محاسبه ی ترانهاده ی یک ماتریس کافیست عملگر ‘ را جلوی نام ماتریس بنویسید. مثلا:

>>a=[2 1 7 ; 4 5 -1 ; 6 6 0];

>>a’
   2   4   6
   1   5   6
   7  -1   0

نویسنده: سینا مرادی
منبع: سامینتک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :