آشنایی با زبان برنامه نویسی Brainf***

زبان Brainf***
این زبان برنامه نویسی فقط از 8 عملگر دستور تشکیل شده است . برنامه برین ف*** یک دنباله از این دستورات است ، به همراه کاراکترهای دیگر (که نادیده گرفته می شوند )
دستورات به ترتیب اجرا می شود.

زبان Brainf یک مدل ماشین ساده و متشکل از برنامه و اشاره گر ، و همچنین مجموعه ای از حداقل 30،000 سلول بایت ( با مقداردهی اولیه ی صفر ) است ؛ یک اشاره گر داده قابل حمل ( مقداردهی اولیه به نقطه را به سمت چپ بایت از آرایه) ؛ و دو جریان بایت برای ورودی و خروجی ( که اغلب به یک صفحه کلید و یک مانیتور به ترتیب، و با استفاده از کد رمزگذاری ASCII ).

برای این زبان مفسر های بسیاری برای ویندوز و … وجود دارد اما قدرت مند ترین مفسر این زبان مختص به Samiantec است ( که فعلا بر روی اندروید پشتیبانی می شود . ) و در آینده می توانید آن را دانلود کنید .
( برنامه نویسان سامینتک فعلا هیچ کدام از برنامه های خود را بر روی سایت قرار نخواهند داد و در صورت اضطرار می توانید از طریق ایمیل یا تلگرام برنامه را مستقیم از خود برنامه نویس دریافت کنید )
در ادامه با ساختار این زبان برنامه نویسی آشنا می شوید .

دستورات
دستور مفهوم
< اشاره گر راهنما به سمت راست حرکت می کند ( به سلول حافظه ی بعد می رود . ) > اشاره گر راهنما به سمت چپ حرکت می کند ( به سلول حافظه ی قبل می رود . )
+ مقدار اشاره گر فعلی یک واحد بیش تر می شود .
– مقدار اشاره گر فعلی یک واحد کم تر می شود .
. مقدار اشاره گر فعلی چاپ می شود .
, یک بایت ( کاراکتر ) ورودی از کاربر دریافت و در اشاره گر فعلی ذخیره می شود .
] در صورتی که مقدار اشاره گر فعلی صفر باشد ، اشاره گر راهنما به جای رفتن به دستور بعدی ، به دستور بعد از [ معادل آن جهش می کند.
[ در صورتی که مقدار اشاره گر فعلی صفر نباشد ، اشاره گر راهنما به جای رفتن به دستور بعدی ، به دستور بعد از ] معادل آن جهش می کند.
# مقدار عددی اشاره گر فعلی چاپ می شود . ( این دستور فقط در تعداد معدودی از مفسرها از جمله مفسر سامینتک اضافه شده است . )

تعداد دستورات ] و [ باید برابر باشد. ( به ازای هر کروشه باز یک کروشه بسته وجود دارد )

مثال : جمع دو عدد :

[->+<]

این دستور مقدار خانه ی فعلی را با خانه ی بعدی جمع می کند.

مثال : یک نمونه برنامه ی Hello World :

[ This program prints "Hello World!" and a newline to the screen, its
 length is 106 active command characters. [It is not the shortest.]

 This loop is a "comment loop", a simple way of adding a comment
 to a BF program such that you don't have to worry about any command
 characters. Any ".", ",", "+", "-", "<" and ">" characters are simply
 ignored, the "[" and "]" characters just have to be balanced. This
 loop and the commands it contains are ignored because the current cell
 defaults to a value of 0; the 0 value causes this loop to be skipped.
]
+++++ +++        Set Cell #0 to 8
[
  >++++        Add 4 to Cell #1; this will always set Cell #1 to 4
  [          as the cell will be cleared by the loop
    >++       Add 2 to Cell #2
    >+++      Add 3 to Cell #3
    >+++      Add 3 to Cell #4
    >+       Add 1 to Cell #5
    <<<<-      Decrement the loop counter in Cell #1
  ]          Loop till Cell #1 is zero; number of iterations is 4
  >+         Add 1 to Cell #2
  >+         Add 1 to Cell #3
  >-         Subtract 1 from Cell #4
  >>+         Add 1 to Cell #6
  [<]         Move back to the first zero cell you find; this will
            be Cell #1 which was cleared by the previous loop
  <-         Decrement the loop Counter in Cell #0
]            Loop till Cell #0 is zero; number of iterations is 8

The result of this is:
Cell No :  0  1  2  3  4  5  6
Contents:  0  0 72 104 88 32  8
Pointer :  ^

>>.           Cell #2 has value 72 which is 'H'
>---.          Subtract 3 from Cell #3 to get 101 which is 'e'
+++++++..+++.      Likewise for 'llo' from Cell #3
>>.           Cell #5 is 32 for the space
<-.           Subtract 1 from Cell #4 for 87 to give a 'W'
<.           Cell #3 was set to 'o' from the end of 'Hello'
+++.------.--------.  Cell #3 for 'rl' and 'd'
>>+.          Add 1 to Cell #5 gives us an exclamation point
>++.          And finally a newline from Cell #6

این دستور عبارت Hello World ! را چاپ می کند.

بدون توضیحات می توان برنامه ی بالا را به صورت زیر خلاصه نوشت :

++++++++[>++++[>++>+++>+++>+<<<<-]>+>+>->>+[<]<-]>>.>---.+++++++..+++.>>.<-.<.+++.------.--------.>>+.>++.

ویرایش : سینا مرادی
منبع : ویکی پدیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :