نمونه کلاس آژانس تلفنی در جاوا

در این سورس کد شما ابتدا کلاس Person را برای مدل کردن اشخاص پیاده می کنید. سپس، کلاس Car را برای پیاده کردن ماشین‌هایی که در آژانس کار می کنند پیاده می کنید. در نهایت کلاس Agency را پیاده و بطور مناسب تست می کنید.
• کلاس Person شامل اسم، شماره ی ملی، جنسیت، سن و شماره ی گواهینامه‌ی رانندگی است.
• کلاس Car دارای اسم، سال ساخت، تعداد سرنشین و راننده است.
• کلاس Agency شامل مدیر آژانس، شماره ی تماس، آدرس و تعدادی ماشین است.
• متدهای کلاسهای Person و Car مثل اجزا سازنده ی پیش‌فرض، کامل و کپی، متدهای set و get ، equals و متد toString را پیاده کنید.
• متدهای کلاس Agency شامل اجزاء سازنده ی کپی، پیش‌فرض و کامل هستند. هم چنین، متدهای equals و toString را پیاده کنید. این کلاس دارای متدهای addCar و removeCar برای اضافه کردن ماشین‌های جدید و حذف ماشین‌های قبلی هستند.
• در کلاس تست، ابتدا نه نفر ایجاد کنید. سپس، دو آژانس ایجاد کنید و به هر کدام به ترتیب سه و چهار ماشین اضافه کنید. از نه نفر ایجاد شده دو نفر به عنوان مدیر آژانس‌ها و هفت نفر به عنوان راننده‌ی ماشین‌ها استفاده می شوند. سپس متدهای toString و equals را تست کنید. سپس، از آژانس دوم یک کپی ایجاد کنید و با استفاده از آن صحت عملکرد متد equals را هنگام مقایسه ی آژانس کپی و آژانس کپی شده استفاده کنید.
(تست کلاس بر عهده‌ی شما)

(بیشتر…)