مثلث قائم الزاویه با * در جاوا

برنامه ای بنویسید که با *یک مثلث قائم الزاویه بسازد تعداد سطرها را کاربر تعیین میکند

//Java Programming
//By: faryadi
//Website: Samiantec.ir
 
import java.util.Scanner;
public class Main
{
	public static void main(String[] args)
	{
		for (int i=5;i >= 0;i--)
		{
			for (int j=1;j <= i;j++)
			{
				System.out.print("*");
			}
			System.out.println();
		}
	}
}