برعکس کردن یک آرایه در جاوا

برنامه ای بنویسید که عنصر اول را با اخر وعنصر دوم را با یکی مانده به اخر و… عوض کند

//Reverse an array
//Java Programming
//By: Faryadi
//Website: Samiantec.ir
import java.util.*;
public class Main
{
	public static void main(String[] args)
	{
   int []a=new int [10];
		Scanner e=new Scanner(System.in);
		int c=0; 
		for(int i=0;i<10;i++)
      a[i]=e.nextInt();
	 for(int i=0;i<5;i++){
			 c=a[i];
			 a[i]=a[9-i];
		  a[9-i]=c;
	}
		for(int i =0;i<10;i++)
		  System.out.println(+a[i]);
	}
}