هکر و ویروس، نابودگر کامپیوتر (قسمت اول)

تقریبا دیگر هیچ کس نیست که با تعریف ویروس آشنا نباشد. ویروس یک برنامه ی کوچک و مخرب است که با هدفی خاص طراحی و روی دستگاه های مختلف از جمله کامپیوترها منتقل می شود. پس در ادامه مطلب چند سوال مهم و فراگیر در این مورد مطرح می کنیم.…