سطح معدل دانشجو در سی پلاس پلاس

برنامه ای که معدل دانشجو را بخواند و متناسب با آن جملاتی چاپ کند: اگر بالاتر یا مساوی از ۱۸ باشد بنویسد شما دانشجوی بسیار خوبی هستید، اگر بین ۱۵ تا ۱۸ باشد بنویسد شما دانشجوی خوبی هستید، اگر بین ۱۲ تا ۱۵ باشد بنویسد شما دانشجوی نرمال هستید، اگر…

بازی سودوکو در جاوا

در فایل sudoku.txt پنجاه پازل مختلف قرار دارند که از آسان به سخت مرتب شده اند. اعداد 0 در این فایل نشانگر جاهای خالی هستند که باید برنامه شما آن را پیدا کند. برنامه‌ای بنویسید که یکی از این پازل ها را انتخاب و نمایش دهد و سپس آن را…

حدس کلمه ی عبور در جاوا

فرض کنید رمز عبور شما فقط از ارقام تشکیل شده است. هر بار که می خواهید وارد سیستم شوید کامپیوتر از شما سه رقم را در مکان های i ام، j ام و k ام می خواهد. مثلاً، اگر رمز عبور 531278 باشد و کامپیوتر از شما رقم دوم، سوم…