تابع فاکتوریل در سی

تابعی در زبان سی که فاکتوریل عددی که به عنوان آرگومان گرفته است را برگرداند. فاکتوریل عدد صحیح x ، برابر ضرب اعداد صحیح یک تا x است. (توجه کنید که فاکتوریل صفر، عدد یک تعریف شده است.) (بیشتر…)

جستجوی یک عدد در آرایه در سی پلاس پلاس

تابعی در سی‌پلاس‌پلاس که یک عدد int را در آرایه ای از نوع int جستجو کند و در صورت پیدا کردن آن اندیس آن (شماره ی آن عضو در آرایه) را برگرداند. در صورتی که عضو مشخص شده پیدا نشد تابع عدد -۱ را بر می گرداند. این تابع چهار…