چاپ کردن میانگین سه عدد ۵ و ۶ و ۷ در سی پلاس پلاس

برنامه ای بنویسید که میانگین سه عدد ۵ و ۶ و ۷ را محاسبه و چاپ کند.